PRAVILA NAGRADNE IGRE „Sonik i Perex nagrađuju“

SONIK PEREX A2 dobitnici 2017 2 page 001

 

 

 

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Sonik d.o.o., Benkovačka 1/a, 23000 Zadar, OIB 06269544602, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Sonik i Perex nagrađuju“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre “Sonik i Perex nagrađuju” je Sonik d.o.o. Zadar, Benkovačka 1A, MB 3469409, OIB 06269544602.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 22. svibnja 2017. do 25. lipnja 2017. u svim maloprodajnim objektima Sonik d.o.o.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i proizvoda marke PEREX.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koji proizvod marke PEREX u bilo kojem maloprodajnom objektu Sonik d.o.o. Za navedenu kupovinu kupci će na blagajni dobiti kupon za nagradnu igru. Na kupon je potrebno upisati sljedeće podatke: ime i prezime, točnu adresu stanovanja i telefon. Tako ispisan kupon uz broj računa potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

Svaki kupac ima pravo ubaciti neograničen broj kupona, ali može osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od :

     

Vrijednost (uključen PDV)

Količina

Ukupna vrijednost (uključen PDV)

POKLON PAKET

8590669128013

SENCOR mikser s posudom robot STM 3014 RD

799,99

5

3.999,95

8590669132980

SENCOR Kuhinjska vaga SKS 5024RD

89,99

5

449,95

8590669122448

SENCOR kuhalo za kavu SCE 2003RD

159,99

5

799,95

 

1. NAGRADA / 5 POKLON PAKETA (UKUPNO)

1.049,97

5

5.249,85

           

POKLON PAKET

8590669129263

SENCOR Mirisni stapici za usisavac SVX FOREST

6,90

5

34,50

8590669163830

SENCOR Usisavac SVC 530WH

499,99

5

2.499,95

8590669088348

SENCOR Vrecice za usisavac BAG MICRO SVC 530

14,99

5

74,95

 

2. NAGRADA / 5 POKLON PAKETA (UKUPNO)

521,88

5

2.609,40

           

POKLON PAKET

8590669114689

SENCOR Rezalica SFS 1001GR

249,99

20

4.999,80

8590669104291

SENCOR Kuhinjska vaga s posudom SKS 4004GR

99,99

20

1.999,80

8590669122431

SENCOR kuhalo za kavu SCE 2002GR

159,99

20

3.199,80

 

3. NAGRADA / 20 POKLON PAKETA (UKUPNO)

509,97

20

10.199,40

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 18.058,65 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 6. Izvlačenje i objava dobitnika

Priređivač je dužan sve ubačene kupone iz svih maloprodajnih objekata dostaviti na jedno mjesto na kojem će se obaviti javno izvlačenje.

Izvlačenje dobitnika održat će se 10. srpnja, 2017. u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije, koju imenuje uprava društva Priređivača.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila bit će izvučen drugi kupon.

O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od osam (8) dana od izvlačenja na Internet stranici www.sonik.hr.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, naziv web stranice na kojem su objavljena pravila, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije

Članak 7.

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovoriti telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići osobno uz predočenje osobne iskaznice, u roku 30 dana od dana objave rezultata.

Ako dobitnici u navedenom roku ne preuzmu nagradu priređivač će dobitnike ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 10 dana od dana primitka telefonske obavijesti za podizanje nagrada.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovog članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, te će priređivač popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 8.

Potpisom ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9. Objava dobitnika

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama priređivača nagradne igre www.sonik.hr najkasnije osmog (8) dana od dana izvlačenja.

Članak 10. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom izjave o preuzimanju nagrade, daju svoju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa te fotografije i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti te objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika, a u svrhu promocije proizvoda i usluga firme Sonik d.o.o.

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Članak 11. Posebne situacije

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskim priređivača nagradne igre www.sonik.hr prije početka nagradne igre.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15. Rješavanje sporova

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 16.Stupanje na snagu

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na službenim internetskim stranicama priređivača nagradne igre www.sonik.hr

Za Sonik d.o.o.

Član Uprave, Siniša Katalenić

KLASA: up/I-460-02/17-01/241

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 08.05.2017.

Prodajna mjesta Sonik

 

Prodajna mjesta

mapa

Prati nas

SFbBox by smarthappybirthdaywishes.com

Udica

udica banner 333x237